Archive For: Kund

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper vi privatpersoner, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

Uppdraget
Svenska Brandskyddsföreningen certifierar personer inom ”Heta Arbeten”. I ett steg att förenkla processen har man upphandlat ett nytt utbildningssystem för att digitalt genomför certifieringarna. Uppdraget är att sitta på kundens sida och hjälpa dom med att ta emot det nya system dom har beställt.

Lösningen
Hjälpa Svenska Brandskyddsföreingen med intern teknisk projektledning gentemot externa leverantörer kring det nya utbildningssystemet. Utmaningen i rollen ligger i att snabbt förstå tekniken och integrationerna som krävs mellan de olika systemen. En stor del av arbetet går ut på att hjälpa människor från olika organisationer (både internt och externt) med varierande teknisk kompetens förstå varandra och vägleda dom till att fatta rätt beslut. Arbetet omfattar ledning och genomförande av allt från kravställning, arkitektur och test.

Vår roll hos Brandskyddsföreningen
Teknisk projektledare

 

 

Folksam

Folksam är kundägt och försäkrar nästan varannan svensk och vi har hand om pensionen för nära två miljoner individer. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb. Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vår vision – Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vår affärsidé – Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.

3600 anställda.

Uppdraget
Inom Folksam finns ett flertal IT-plattformar som man utvecklat själv, köpt in eller erhållit genom förvärv. Kommunikationen med dessa plattformar sker via en mängd olika protokoll och format, dessutom tillkommer nya plattformar fortlöpande medan andra avvecklas eller byts ut. För att minimera påverkan hos andra system när detta sker har man beslutat att all kommunikation mellan system ska gå via Folksams Integrationskontor.

Lösningen
Folksams Integrationskontor sköter integrationen internt via en ESB-lösning från JBoss som ger de lösa kopplingar som behövs för ett effektivt integrationsarbete. Arbetet går ut på att skapa de tjänster och modeller som behövs för att stödja affärsprocesserna i bolaget.

Vår roll hos Folksam
Systemutvecklare/tjänstedesigner

 

 

Scania

I Sverige har Scania sitt huvudkontor, produktion och flera försäljnings samt servicepunkter. Scania-Bilar Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Scania AB och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Företaget ansvarar för återförsäljarverksamheten i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Scaniaaffären sysselsätter 1500 personer, varav 600 i egen regi.

Verksamheten består av:

  • 17 driftställen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och  Malmö
  • 19 fristående återförsäljarbolag med totalt ca 80 driftställen runt om i landet
  • 1 500 medarbetare, inklusive 1 000 fordonsmekaniker

Totalt rullar idag 31 000 Scaniafordon (lastbilar och bussar) på de svenska vägarna.Hållbarhet, kvalitet och miljö. Målet och syftet med Scania-Bilar Sveriges verksamhet är att vara en ledande leverantör av hållbara transportlösningar.

Uppdraget
Scania gör löpande investeringar i processer och infrastruktur för att utveckla sin verksamhet till att bli så effektiv som möjligt. Ett viktigt steg mot detta inom Scania IT är en satsning på att standardisera dataformat och gränssnitt för de system som förvaltas inom organisationen. Effekten man vill uppnå är bl.a. bättre återanvändbarhet av information, kortare ledtider för förändringar samt ökad förståelse till följd av gemensam syn på information. Scania IT har ett kompetenscenter för att hantera alla frågor som rör standardisering och centralisering. Vårt uppdrag var att förstärka grupperingen med kompetens och driva olika initiativ, företrädesvis inom området integration och specifikt SOA.

Resultatet
Under perioden levererades ett antal utredningar, riktlinjer och delar av standarder som de olika utvecklingsteamen inom Scania IT arbetar efter. Områden som tjänstedesign enligt ”contract-first” principen, design och förvaltning av webbtjänster med REST, centralisering av gemensamma funktioner inom IT. Parallellt med standardiseringsarbetet deltog vi i ett arbete med att sätta upp en testplattform för Scanias SOA tjänster. Samtliga tjänster kan m h a plattformen regressionstestas, t. ex. efter en driftsättning av ny tjänst. Syftet var att öka kvaliteten på tjänsterna men också att korta ner ledtider för återkommande tester.

Vår roll hos Scania
Integration/SOA specialist

 

 

AFA Försäkring

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är kollektivavtalade och bestäms i en överenskommelse mellan parter på den svenska arbetsmarknaden. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Verksamheten inom AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna. AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Vart och ett av dessa bolag är den största försäkringsgivaren inom sitt område. På uppdrag av arbetsmarknadens parter så ansvarar Fora för avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika AFA-försäkringarna.

  • Cirka 600 medarbetare
  • Antal försäkrade: 4,2 miljoner
  • Skadeutbetalningar till försäkrade: 9,6 miljarder kronor
  • Premieintäkter: 700 miljoner kronor

Uppdraget
Afa försäkring hanterar idag ett antal affärskritiska system in-house för att kunna bedriva sin verksamhet. Många av affärssystemen är egenutvecklade och förvaltningen hanteras lokalt med både egna och inhyrda resurser. Integration och informationsutbyte mellan de olika systemen hanteras av en central gruppering som har ansvaret att förvalta och vidareutveckla de olika integrationslösningarna.

Våra specialister har uppdraget att operativt leda gruppen genom att planera och utföra de uppgifter som verksamhetsutvecklingen kräver inom området integration. IT verksamheten är inne i en förändringsfas där våra specialister har en aktiv roll att sätta regler och strategier för hur integrationsarbete ska bedrivas mer effektivt.

Lösningen
Integrationslösningar implementeras i en central plattform för integration – en s.k. ESB plattform (Enterprise Service Bus – Sonic ESB). Plattformen hanterar olika typer av flöden beroende på integrationsscenario – bl.a. tjänster men också mer traditionella integrationer där information flyttas från ett system till ett annat. ESB:n fungerar som en mellanhand för att så långt som möjligt skapa en lös koppling mellan system, en ”brygga” mellan olika tekniker och format. ESB:n hanterar alltså olika tekniska protokoll, formatmappningar och gemensamma informationsmodeller samt mer komplexa flöden med multipla affärssystem inblandade.

Vår roll hos AFA Försäkring
Integrationsspecialister och SCRUM master

 

Telia

TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia erbjuder tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Sedan starten 1850 har Telia varit pionjärer inom telekommunikation. Telia har på mindre än 20 år växt från att vara lokala operatörer till att vara Europas femte största koncern. TeliaSonera har över 26 000 medarbetare världen över och är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors.

Top of Minds specialister har hjälpt denna kund.

 

Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. I verksamheten ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Sjukhuset bedrivs under bolagsliknande former med egen styrelse. Sjukvården är organiserad i sju vårddivisioner varav en förmedlar medicinsk service till övriga divisioner och externa kunder. Divisionerna i sin tur består av 70 olika verksamhetsområden. Forskningen och utbildningen organiseras i en egen stab, men är nära sammankopplad med den dagliga sjukvården.

Uppdraget
Karolinska sjukhuset har en stor utmaning i sin strategi för IT-stöd mot verksamheten. Omvärlden förändras snabbt och kraven på informationsutbyte blir hela tiden större och mer komplext. För att möta kravet på Karolinska som en modern vårdgivare är visionen är att gå från isolerade system till en arkitektur med komponenter och standardiserade gränssnitt. Vår uppgift är att hjälpa Karolinska med att definiera hur visionen ser ut och hur man ska ta sig dit – en ”road-map” för tjänsteorientering (SOA).

Lösningen
Dokumenterad vision för tjänsteorientering samt en ”road-map” för införande.

Roll hos Karolinska
Utredare, IT-arkitektur

 

 

O’Learys

Första O’Learys-restaurangen öppnade 1988 i Göteborg. Sveriges första äkta amerikanska sportsbar.  O’Learys är en restaurangkedja med över 80 franchisebaserade barer och restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Singapore.

Top of Minds har genomfört ett antal aktiviteter med O’Learys.

-CBS (Customer Breakout Session) tillsammans med O’Learys för att utreda deras behov av en beslutsstödslösning och datalager. På CBS tag vi fram två olika lösningsförslag, en ren BI-lösning och en datalagerslösning.

-Förstudie för att utreda riskerna med ett implementationsprojekt och de olika integrationerna som man måste göra.

-Upphandling och projektledning av ett BI-projekt baserat på QlikView, ViewBase valdes som leverantör av QlikView resurser.

 

Intrum Justitia

Intrum Justitias affärsidé är att hjälpa sina kunder snabba upp sina kassaflöden och därigenom bidra till att förbättra den långsiktiga lönsamheten i ett företag. Intrum Justitia erbjuder tjänster utmed hela kredithanteringskedjan. Från prospektering och segmentering till betalningshantering, inkasso och finansiella tjänster. I Sverige är Intrum en av de största aktörerna och marknadsledande när det gäller utveckling i branschen. Intrum har löpande ca 2 miljoner pågående ärenden och hanterar årligen ca 1 miljon nya inkassoärenden. Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder.

 Top of Minds specialister har hjälpt denna kund.

 

Cura apoteket

Cura apoteket är ICAs egen apotekskedja och finns i större ICA butiker över hela landet. Cura apoteket fungerar som en ”egen butik i butiken”. Varje apotek har sin egen apotekschef och anställda farmaceuter och apotekstekniker som ansvarar för personlig rådgivning, patientsäkerhet och läkemedelshantering. Cura Apoteket startade i april 2010 och har i dagsläget 54 apotek.

Top of Minds specialister har hjälpt denna kund.